You are hereArticles > Bài Giảng
Register   |  Login
 Articles library
 Bài Viết Đức Tin

Entries for the 'Bài Giảng' Category

10
   Giảng luận : MỤC SƯ TRẦN THANH TÂM   Công-vụ các Sứ-đồ 5:14-42    1. Số những người tin Chúa cùng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm, đến nỗi người ta đem...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
03
 Giảng luận : MỤC SƯ NGUYỄN BÙI THANH TUẤN Ma-thi-ơ / Matthew 14:13-21  13 Nghe tin ấy, Đức Giê-su rời đó xuống thuyền, đi riêng ra một nơi thanh vắng. Nghe vậy, đám đông từ...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
27
   Giảng luận : MỤC SƯ TRẦN THANH TÂM   Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7;I Ti-mô-thê 3:8-13    1. Thời ấy, khi số môn đệ Chúa gia tăng gấp bội, các tín hữu Hy Lạp gốc Do T...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
20
   Giảng luận : MỤC SƯ TRẦN THANH TÂM   Công-vụ các Sứ-đồ 4:1-22 Phi-e-rơ và Giăng đang nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ, và người Sa-đu-sê thoạt đến...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
13
 Giảng luận : MỤC SƯ NGUYỄN BÙI THANH TUẤN 1 Giăng 3:22-23  và chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những đi...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
06
 Giảng luận : MỤC SƯ NGÔ MINH QUANG I Cô-rinh-tô 2:7-13 Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
29
 Giảng luận : MỤC SƯ TRẦN THANH TÂM Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-10 Buổi cầu nguyện giờ thứ chín, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. 2 Vả, có một người què từ lúc sanh ra, cứ hằng ngà...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
22
 Giảng luận : MỤC SƯ TRẦN THANH TÂM  Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-6; 40-47   Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. 2 Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiến...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
15
 Giảng luận :  MSNC. TRẦN VĂN HÙNG  Phi-líp 1:27-30   Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin Lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng m...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
08
 Giảng luận : MỤC SƯ TRẦN THANH TÂM   Công-vụ Các Sứ-đồ 1:1-11   Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầ...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
Page 1 of 34First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
 Mục Lục Bài Viết
 Featured Articles