You are hereArticles > Bài Giảng
Register   |  Login
 Articles library
 Bài Viết Đức Tin

Entries for the 'Bài Giảng' Category

27
   Giảng luận : MỤC SƯ TRẦN THANH TÂM   Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7;I Ti-mô-thê 3:8-13  
Posted in: Bài Giảng
20
   Giảng luận : MỤC SƯ TRẦN THANH TÂM   Công-vụ các Sứ-đồ 4:1-22 Phi-e-rơ và Giăng đang nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ, và người Sa-đu-sê thoạt đến...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
13
 Giảng luận : MỤC SƯ NGUYỄN BÙI THANH TUẤN 1 Giăng 3:22-23  và chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những đi...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
06
 Giảng luận : MỤC SƯ NGÔ MINH QUANG I Cô-rinh-tô 2:7-13 Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
29
 Giảng luận : MỤC SƯ TRẦN THANH TÂM Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-10 Buổi cầu nguyện giờ thứ chín, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. 2 Vả, có một người què từ lúc sanh ra, cứ hằng ngà...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
22
 Giảng luận : MỤC SƯ TRẦN THANH TÂM  Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-6; 40-47   Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. 2 Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiến...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
15
 Giảng luận :  MSNC. TRẦN VĂN HÙNG  Phi-líp 1:27-30   Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin Lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng m...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
08
 Giảng luận : MỤC SƯ TRẦN THANH TÂM   Công-vụ Các Sứ-đồ 1:1-11   Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầ...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
01
 Giảng luận : MỤC SƯ NGUYỄN BÙI THANH TUẤN Ê-phê-sô/Ephesians:1:15-23  Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Jêsus và tình yêu thương đối với các thánh ...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
25
 Giảng luận : MỤC SƯ TRẦN THANH TÂM   I SA-MU-ÊN 7:1-13   Người Ki-ri-át -Giê-a-rim đến thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va, đem vào nhà A-bi-na-đáp, ở trên gò nổng, rồi biệt riêng ra Ê-l...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
Page 1 of 34First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
 Mục Lục Bài Viết
 Featured Articles