You are hereArticles > Bài Giảng
Register   |  Login
 Articles library
 Bài Viết Đức Tin

Entries for the 'Bài Giảng' Category

14
   Giảng luận : MỤC SƯ TRẦN THANH TÂM   Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43    36Tại thành Giốp-bê, trong đám môn đồ, có một người đờn bà tên là Ta-bi-tha, nghĩa là Ðô-ca; ...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
07
 Giảng luận : MỤC SƯ NGUYỄN BÙI THANH TUẤN John / Giăng 4:46-53  46Vậy, Ngài lại đến thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, là nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Nguyên ở tại thành C...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
31
   Giảng luận : MỤC SƯ TRẦN THANH TÂM   Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-29    Bấy giờ, Sau-lơ chỉ hằng ngăm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi, đến cùng thầy cả thư...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
24
   Giảng luận : MỤC SƯ TRẦN THANH TÂM   Công-vụ các Sứ-đồ 8:9-25    9Bấy giờ trong thành đó có một người tên là Si-môn, làm nghề phù phép, tự khoe mình làm người ...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
17
 Giảng luận :  MSNC. TRẦN VĂN HÙNG  Phi-líp 2:1-4   Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thán...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
10
   Giảng luận : MỤC SƯ TRẦN THANH TÂM   Công-vụ các Sứ-đồ 5:14-42    1. Số những người tin Chúa cùng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm, đến nỗi người ta đem...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
03
 Giảng luận : MỤC SƯ NGUYỄN BÙI THANH TUẤN Ma-thi-ơ / Matthew 14:13-21  13 Nghe tin ấy, Đức Giê-su rời đó xuống thuyền, đi riêng ra một nơi thanh vắng. Nghe vậy, đám đông từ...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
27
   Giảng luận : MỤC SƯ TRẦN THANH TÂM   Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7;I Ti-mô-thê 3:8-13    1. Thời ấy, khi số môn đệ Chúa gia tăng gấp bội, các tín hữu Hy Lạp gốc Do T...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
20
   Giảng luận : MỤC SƯ TRẦN THANH TÂM   Công-vụ các Sứ-đồ 4:1-22 Phi-e-rơ và Giăng đang nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ, và người Sa-đu-sê thoạt đến...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
13
 Giảng luận : MỤC SƯ NGUYỄN BÙI THANH TUẤN 1 Giăng 3:22-23  và chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những đi...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
Page 1 of 35First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
 Mục Lục Bài Viết
 Featured Articles