You are hereArticles > Bài Giảng
Register   |  Login
 Articles library
 Bài Viết Đức Tin

Entries for the 'Bài Giảng' Category

20
 Giảng luận : MỤC SƯ TRẦN THANH TÂM   I CÔ-RINH-TÔ 15:14-22 Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích.15...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
13
 Giảng luận : MỤC SƯ TRẦN THANH TÂM   Ma-thi-ơ 21:1-11 Vừa khi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ gần đến thành Giê-ru-sa-lem, và đã tới thành Bê-pha-giê, bên núi Ô-li-ve rồi, thì Ngài sai...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
06
 Giảng luận : MỤC SƯ NGUYỄN BÙI THANH TUẤN Ga-la-ti 6:7-10 7 Đừng để bị lừa dối. Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu. Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy. 8 Người nào theo...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
30
 Giảng luận : MỤC SƯ TRẦN THANH TÂM   XUẤT. 20:5   5 Các ngươi không được sấp mình thờ phượng các tượng ấy; vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi, Đức Chúa Trời kỵ tà. Ta hình...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
23
 Giảng luận : MỤC SƯ TRẦN THANH TÂM   I SA-MU-ÊN 4:1-11  Lời của Sa-mu-ên được rao truyền cho cả Y-sơ-ra-ên. Y-sơ-ra-ên ra trận đón những người Phi-li-tin, và đóng trại gần Ê-...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
16
  Giảng luận : MSNC. TRẦN VĂN HÙNG  Xuất-ê-díp-tô-ký 12: 1-13 Tại xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: 2 Tháng nầy định làm tháng đầu cho các ngươi, tức...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
09
 Giảng luận : Truyền Đạo Nguyễn Trọng Nhân                        ...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
02
 Giảng luận : MỤC SƯ NGUYỄN BÙI THANH TUẤN Lu-ca 5:33-39 Họ thưa Ngài rằng: môn đồ của Giăng thường kiêng ăn cầu nguyện, cũng như môn đồ của người Pha-ri-si, chẳng như môn đồ củ...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
23
 Giảng luận : TRUYỀN ĐẠO NGUYỄN TRỌNG NHÂN I Cô-rinh-tô 13:1-13  Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên ...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
16
 Giảng luận : MỤC SƯ TRẦN THANH TÂM Giăng 5:1-15 1 Sau đó, nhằm một kỳ lễ của người Do Thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. 2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần bên Cửa Chiên, có một cái hồ dưới...

Read more ...

Posted in: Bài Giảng
Page 1 of 32First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
 Mục Lục Bài Viết
 Featured Articles