You are hereArticles > Vườn Thơ
Register   |  Login
 Articles library
 Bài Viết Đức Tin
14

Hội Thánh Melbourne cảm tạ Chúa đã dùng Mục Sư Nguyễn Huệ Nhật đến chia sẻ lời Chúa  cho con dân Ngài và được ông cho phép phổ biến những bài thơ của ông trên website HT Melbourne trong những tuần lễ tới đây.

Tình Yêu Trong Chúa

 
Con muốn viết đôi dòng tha thiết nhất
Trước khi về yên nghỉ chốn thiên quang
Và gởi lại gian trần bao nhiệm mật
Bởi linh ân: chứng cớ cõi thiên đàng
 

 

 


Mục Sư Nguyễn Huệ Nhật (truyền giảng tại Hôi Thánh Melbourne, Australia 11/11/2007)

 

 

Hội Thánh Melbourne cảm tạ Chúa đã dùng Mục Sư Nguyễn Huệ Nhật đến chia sẻ lời Chúa  cho con dân Ngài và được ông cho phép phổ biến những bài thơ của ông trên website HT Melbourne trong những tuần lễ tới đây.

Posted in: Vườn Thơ

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Only registered users may post comments.
 Mục Lục Bài Viết
 Featured Articles